Integritetspolicy för Kiropraktor i Stockholm PÅVÄG AB

Vår integritetspolicy är framtagen med syftet att värna om din integritet. I policyn beskrivs hur vi hanterar de personuppgifter som vi får ta del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicyn omfattar inte de webbplatser som vi länkar till från vår hemsida.
Personuppgiftsansvarig:
Bolagsnamn: Kiropraktor i Stockholm påväg AB
Org.nr: 559261-1460
Adress: Mauritz Stillersväg 6, 16940 Solna
E-post: kontakt@muskelskada.se
Telefon: 0707814166

Information vi samlar in om dig
På vår hemsida finns möjlighet att boka vård- och behandlingsbesök. De uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av oss och/eller ett externt system. Samma dag efter avslutat besök/behandling tas din bokning dvs dina bokningsuppgifter bort från vår externa bokningstjänst. Vi kan även komma att samla in dina uppgifter, när du själv delger oss sådan information via vår hemsida, för registrering till nyhetsbrev eller liknande.

Uppgifter om din hälsa
När du nyttjar våra vårdtjänster kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter
Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra, följa upp och kvalitetssäkra våra tjänster samt för att hålla löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av lagar, avtal eller samtycke från kunderna.

Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Med vem vi delar dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer, när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla och kvalitetssäkra våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina ålagda uppgifter. Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Kvalitetsuppföljning av vården
För att följa upp och kvalitetssäkra våra vård- och behandlingstjänster använder vi oss av ett par externa leverantörer.  Med dessa leverantörer har personuppgiftebiträdesavtal upprättats.

Dina rättigheter
Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till; att rätta, begära begränsning av eller invända mot vår hantering av dessa ber vi dig kontakta oss via e-post. Avseende hantering av de personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket. Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som vi tillhandahållit från dig. Informationen lämnas då i ett elektroniskt, allmänt använt format. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med lag eller i enlighet med denna integritetspolicy.